دکتر مسیح بابائیان دکتر مسیح بابائیان جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و ناباروری http://dr-babaeian.ir 2020-10-24T13:23:25+01:00 text/html 2017-03-01T17:33:15+01:00 dr-babaeian.ir دکتر مسیح بابائیان درباره ما http://dr-babaeian.ir/post/3 <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861293/Picture1.jpg" target="_blank" title="دکتر مسیح بابائیان"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861293/Picture1.jpg" alt="دکتر مسیح بابائیان" border="0" align="bottom" hspace="0" height="205" width="632" vspace="0"></a><br></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><br></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="LTR"><br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:49.0pt; line-height:107%; font-family:IranNastaliq" lang="FA">دکتر مسیح بابائیان</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; line-height: 80%; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;2 Traffic&quot;" lang="FA">جراح و متخصص کلیه، مجاری ادراری و ناباروری</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; line-height: 80%; direction:rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-family:&quot;2 Traffic&quot;" lang="FA">دارای بورد تخصصی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">درمــان های:</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA"><a href="http://dr-babaeian.ir/post/4" target="_blank" title="سنگ کلیه">سنگ کلیه</a><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://dr-babaeian.ir/post/6" target="_blank" title="همه چیز درباره پروستات">پروستات</a></span></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA"><a href="http://dr-babaeian.ir/post/7" target="_blank" title="عفونت های ادرای">عفونت های ادراری</a><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://dr-babaeian.ir/post/8" target="_blank" title="همه چیز درباره بی اختیاری ادراری">بی اختیاری ادراری</a></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA"><a href="http://dr-babaeian.ir/post/9" target="_blank" title="همه چیز درباره زود انزالی">زود انزالی</a><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt; line-height: 107%"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size: 17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://dr-babaeian.ir/post/10" target="_blank" title="ناتوانی جنسی چیست؟">ناتوانی جنسی</a></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA"><a href="http://dr-babaeian.ir/post/11" target="_blank" title="فتق و واریکوسل">فتق و واریکوسل</a><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span dir="LTR" style="font-size:17.0pt; line-height:107%"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA"><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><a href="http://dr-babaeian.ir/post/12" target="_blank" title="درباره هیدروسل">هیدروسل</a></span></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">ارولوژی اطفال <br></span></p><p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA"></span></p><hr><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861293/vizit/esfahan.jpg" target="_blank" title="مطب اصفهان"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">آدرس مطب اصفهان: </span> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">خیابان بزرگمهر.بعد از بیمارستان صدوقی روبروی پارکینگ طبقاتی هشت بهشت مجتمع امیتیس طبقه 2 واحد209</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:red" lang="FA">پذیرش: شنبه - دوشنبه - چهارشنبه (عصرها)<br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">تلفن مطب 32687421</span></p></a><hr><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/621/1861293/vizit/city.jpg" target="_blank" title="مطب خمینی شهر"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">آدرس مطب خمینی شهر: </span> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">خمینی شهر.خیابان بوعلی.طبقه فوقانی داروخانه دکتر ودادی</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;; color:red" lang="FA">پذیرش: یکشنبه - سه شنبه - چهارشنبه (عصرها)<br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:center; direction: rtl; unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:17.0pt; line-height:107%; font-family:&quot;2 Titr&quot;" lang="FA">تلفن مطب 33515116</span></p></a><hr><br>